Nejbližší akce

8.3. 2019 Ženský kruh s Loona dance a pečením chleba"nového začátku" v Hradci Králové. Bližší informace v části "Aktuality"

018 od 17:00 - 19:00.

Ženský kruh v Holicích vždy od 17:00 - 20:00 Artykadlo. Přihlášky na www.artykadlo.cz

Já matka 17. 9. 2018

Zemí stvořená 15. 10.

Stínohry v mém životě 19. 11.

Jsem ticho 10. 12.

 

Pro přihlášení a registraci na seminář v termínu: 24.11. – 26.11. 2017, 

začínáme v  10:00, příchody od 9:00 s možností přespání v chatkách již od 24.11. .

Cena: 3600 Kč, rezervace místa je platná po uhrazení zálohy 1200Kč na bankovní účet: 2400696982/2010 . Do zprávy pro příjemce prosím uveďte název semináře, své jméno, své datum narození.

Místo konání

Vila Sklenářka 458
Kostelec nad Orlicí, 517 41
GPS: 50°6'25.88"N,16°10'10.83"E 

Seminář je kapacitně omezen prosíme o rezervace včas. Strava a ubytování nejsou v ceně kurzu.
Lektorky: Jitka Sondová, Lada Záhlavová
Kontakt pro organizační dotazy, storna na: elinopu@elinopu.cz . Po přihlášení Vám budou zaslané podrobné informace k semináři a program. Pro více informací k programu kontaktujte nás na: elinopu@elinopu.cz , Zahlavova.L@seznam.cz

Přihláška na seminář se podává prostřednictvím online formuláře umístěného www.elinopu.cz záložka „Přihláška“ (vyberte seminář) nebo záložka přímo zde Přihláška na seminář.

Účastnice/účastník tímto bere na vědomí, že semináře jsou kapacitně omezeny; nicméně, online formulář umožní účastnici/účastníkovi podat přihlášku i na seminář, jehož kapacita již byla vyčerpána. Po podání své přihlášky je však účastnice/účastník zařazen/a na seznam náhradníků. V případě, že účastnice/účastník omluví svoji účast na semináři, písemně emailem na elinopu@elinopu.cz nebo Zahlavova.L@seznam.cz či telefonicky na tel. čísle  730689931  14 dní před začátkem semináře nebo neuhradí v uvedené lhůtě zálohu za seminář, uvolňuje se místo této účastnice/účastníka,  přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici/kovi prioritně podle doby podání její/jeho přihlášky. O uvolnění místa na semináři je náhradník/náhradnice informován/a emailem.

Platby za seminář:

Platba za seminář probíhá zasláním zálohy, 1200Kč, na podnikatelský účet FIO bank 2400696982/2010  s uvedením svého jména, názvu semináře a datumu jeho konání ve zprávě pro příjemce.
Účastnice/účastník na místě hradí zbývající část ceny semináře nebo volí celou platbu převodem z výše zmíněného účtu.

Storno podmínky

Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace své účasti na semináři a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě nemoci, doložené lékařským oznámením, je záloha účastnici/účastníkovi poslána zpět a je účtován storno poplatek, který činí 10% z poslané zálohy. Zbývající část zálohy je do 30 dní vrácena účastnici zpět. Nebo  najde za sebe náhradníka/nici.
Účastnice/účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše zmíněné lektorky  si vyhrazují možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu semináře nebo seminář zrušit. 
Registrované účastnice/účastníci v tomto případě budou obeslané emailem, dle potřeby kontaktované telefonicky, přičemž s těmito učastnicemi bude domluveno, zda využijí jiný termín, jiný seminář, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů. 

Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice/účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
Účastnice/účastník po celou dobu trvání semináře nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost. 
Je -li účastnice těhotná - v raném stadiu těhotenství, zavazuje se před začátkem semináře o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektorka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.  

Je- li účastnice/účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na seminář o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti. 
Účastník/účastnice si je vědom/a, že v průběhu semináře může být vystaven/a fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že seminář není lékařskou či psychoterapeutickou péčí a že se jej účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Seminář je formou osobního rozvoje a spirituální terapie. 

Účastnice/ účastník bere na vědomí, že pokyny v průběhu semináře jsou pro účastnici//účastníka pouze návrhy, kterými se účastnice/účastník řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.

Účastnice /účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponován/a.

Účastnice/ účastník bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice/účastníka na semináři. V takovém případě bude platba za seminář navrácena. Rozhodne-li se účastnice /účastník v průběhu semináře přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba za seminář se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu semináře pro referenční účely lektora. V případě nesouhlasu písemně vyrozumím lektorky o své m nesouhlasu s pořízením obrazového záznamu.  Zároveň se zavazuji, nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.  V případě porušení si vyhrazují lektorky právo žádat vymazání záznamu.

Údaje jsou pravdivé a úplné. 

Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/lý k právním jednáním a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na semináři podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji podáním přihlášky.